KVALITET, MILJØ og ARBEJDSMILJØ

Kvalitet

Hos os er kvalitetssikring og bevidst hensyntagen til såvel miljø som arbejdsmiljø nøgleord, og en implementeret del af de mange processer som udføres i dagligdagen. Det er en del af vores værdigrundlag, at vi har respekt for kvaliteten, og at vi passer på vores fysiske omgivelser og ressourcer

Et af de væsentligste redskaber til bedre byggeprojekter er kvalitetssikring, herunder projekt- og procesgranskninger samt projektoptimering. Herved kan projektets parter afstemme og optimere projektets tekniske løsninger, bygbarhed, udformning, økonomi, tid og kvalitet. Et projekt der er gennemarbejdet inden det realiseres, vil resultere i en bedre byggeproces og færre ubehagelige overraskelser undervejs.

Vi satser på en fast kreds af leverandører og underentreprenører og stiller de samme krav til dem, som vi stiller os selv. Det er leverandørende der kender vores krav og lever op til dem.

Systemet vil altid blive tilpasset det aktuelle byggeprojekt og fungere som et fælles værktøj for alle entrepriser på byggesagen. Herved sikres en ensartet og systematisk styring igennem hele sagens forløb.

Det vil også fungere som en hjælp til at undgå svigt – misforståelser, fejl og ulykker – under udførelsen af byggeriet og være en dokumentation for kvaliteten af det færdige byggeri.

Miljø og klima

Vi undgår altid miljøskadelige materialer og arbejdsmetoder, hvis der findes egnede alternativer. I vores daglige virke på kontorer tænker vi på miljø som noget vi skal give videre til fremtiden, til vores efterkommere. I det hele taget tænker vi os godt om, når vi bruger af kopiprodukter, når vi indkøber strømbesparende udstyr, belysning, vand og energiforbrug. Ingen aktiviteter må indebære uacceptable miljømæssige eller sociale risici.

Vi bestræber os på altid at afdække sådanne risici så hurtigt som muligt, så vi kan tage de nødvendige forholdsregler til at fjerne dem. Vores medarbejdere er uddannet til at bygge miljø rigtigt.

Arbejdsmiljø

Hos Nisgaard + Christoffersen Entreprenører’ne A/S vil vi have trygge og sikre byggepladser. Vores højstprioriterede målsætning er et godt arbejdsmiljø og grønne arbejdspladser både på byggepladsen og i vor egen organisation.

Vi er bekendt med, at de medarbejdere, som trives godt på arbejdet, yder deres bedste for både virksomheden og samarbejdspartnerne.

Et godt arbejdsmiljø handler både om trivsel og sikkerhed, og vi varetager såvel den sikkerheds- som den sundhedsmæssige indsats i det enkelte byggeprojekt. Derfor der det et krav, at alle medarbejdere og samarbejdspartnere overholder arbejdsmiljøloven, bekendtgørelser og vejledninger fra Arbejdstilsynet. Forebyggelse af arbejdsulykker sker gennem målrettet information, instruktion og risikovurdering. Skulle en ulykke alligevel indtræffe, vil vi gennem grundig analyse af hændelsen og efterfølgende forholdsregler forhindre, at det sker igen.

Indsatsen for trivsel og godt arbejdsmiljø bygger på en række politikker og dokumenter:

  • Formuleret arbejdsmiljøpolitik
  • Pjecen ”En sikker arbejdsplads – vores fælles ansvar”
  • Plan for sikkerhed og sundhed
  • Arbejdspladsvurderinger
  • Sikkerhedsmøder
  • Runderinger
  • Synliggørelse, erfaringsudveksling og registrering af forebyggende arbejdsmiljøarbejde

Vi har altid prioriteret den faglige indsigt og fleksibilitet højt.

Derfor har vi bevaret egenproduktionen indenfor beton-, betonelement-, murer- samt jord-, kloak- og belægningsarbejde. Med vores store grad af egenproduktion styrker vi …

LÆS MERE